logo

fdsdffsdfsdfsdf

 

 

 HU

 

 

מחקרי עבר

עיבוד של רצפי מילים

באמצעות מחקרי קורפוס ונתונים התנהגותיים, בחנו את העיבוד של רצפים של מספר מילים על ידי דוברים מבוגרים. הראנו כי דוברים רגישים לשכיחויות של רצפים הן בהבנה (Arnon & Snider, 2010) והן בהפקה (Arnon & Cohen-Priva, 2013, 2014; Hernandez et al. 2016).הממצאים שלנו מציגים הקבלה במאפיינים של מילים וצירופים, ומערערים על ההבחנה שבין לקסיקון ותחביר (Snider & Arnon, 2012).

המשכיות בעיבוד: רגישותם של ילדים למאפייני הקלט

אנו משתמשים בדיבור טבעי ובניסויים עם ילדים ועם מבוגרים כדי לשאול האם ילדים מושפעים מאותם גורמים המשפיעים על העיבוד אצל מבוגרים, וכיצד ההתפתחות הלשונית מושפעת ממאפייני הקלט. העבודה שלנו מראה שילדים, כמו מבוגרים, רגישים למאפייני התפוצה של הקלט שהם מקבלים ושעקומת הלמידה שלהם מושפעת ממידע מסוג זה (Arnon, 2010, 2012; Arnon & Clark, 2011; de Marneffe et al., 2011).

אחרים

כיצד ציפיות משפיעות על עיבוד: ההשפעה של הסתברויות תחביריות על משך פונטי (Tily et al., 2009).

מה הופך משפטים ללא דקדוקיים: המקרה של הפרות עליונות (Hoffmeister et al., 2011).